Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor kinesiologische behandeling

Voorwaarden kinesiologie

 • De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt (ouders en kind/adolescent) en gebaseerd op zelfverantwoording.
 • De kinesioloog werkt met de spiertest om blokkades zichtbaar te maken. Maar de spiertest is niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen.
 • Kinesiologie kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan.
 • De kinesioloog adviseert nooit met medicijnen te stoppen of deze door andere substanties te vervangen.
 • De kinesioloog kan om het proces te steunen, bloesem, voeding, beweging of oefeningen adviseren. Echter het is de vrije beslissing van de cliënt om een voorstel van de kinesioloog op te volgen.
 • De kinesioloog kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de kinesiologische behandeling, slechts voor de handelingen die hij tijdens de sessie verricht en of hij volgens behandelovereenkomst werkt.

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De kinesioloog is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving.
 • De kinesioloog is gehouden aan de beroepscode.
 • De kinesioloog stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.
 • De kinesioloog zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk.
 • De kinesioloog verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de behandeling (op aanvraag).
 • De ouders verplichten zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de kinesioloog te verstrekken.
 • De kinesioloog houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht.
 • De kinesioloog verplicht zich het kind (de cliënt) correct door te verwijzen naar een collega- kinesioloog , een arts of andere therapeut, indien zijn/haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Afspraken behandelingen/consulten

 • De  behandeling is opgebouwd uit één of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • De kinesioloog en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
 • De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 • Na iedere sessie  wordt in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.
 • Een consult/behandeling duurt ca.1uur
 • De kosten van elk consult  vindt u op de website www.ashta-ki.nl .
 • Betalingswijze van de behandelingen is contant per consult.
 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, e-mail of telefonisch) anders wordt de volledige behandeling/consult in rekening gebracht.
 • Klachten over de behandeling zijn altijd met de kinesioloog te bespreken.
 • De kinesioloog  is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 • De kinesioloog  is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt  noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Vergoeding van de therapie

 • De behandelingen worden niet vergoed door zorgverzekeraars.

Bijzondere bepalingen

 • Verhindering behandelaar: Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-kinesioloog in haar/zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk of momdeling aan de behandelaar kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de kinesioloog/behandelaar.
 • Beëindiging behandeling: Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goed vinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.